Algemene huurvoorwaarden Veluwe Actief | Oversteegen
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Het gehuurde: alles wat eigendom is van VVV & Fietsverhuur Rheden en/of Veluwe Actief Oversteegen en na overeenkomst wordt uitgeleend aan de huurder. Hier vallen onder andere fietsen, mountainbikes, steps, spelmaterialen etc. onder.
Vervoersmiddel: hieronder wordt verstaan fiets, tandem, E-bike, (e-)mountainbike, step, electrische scooter, Lopifits, (e-)fatbike en bolderwagen
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst heeft gesloten voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van: beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van de vervoersmiddelen, of van toebehoren (zoals een sleutel), of van onderdelen. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) de vervoersmiddelen en het derven van huurinkomsten;
Berijder: de feitelijk bestuurder van de fiets;

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van vervoersmiddelen en spelmaterialen tussen verhuurder en huurder.

Artikel 2 – Verplichtingen huurder
1. De huurder moet netjes met het gehuurde omgaan en zorgen dat hij het vervoersmiddel gebruikt zoals dat bedoeld is. Het is verboden om het gehuurde te gebruiken op een circuit, of op een terrein waarvoor het niet geschikt is. De vervoersmiddelen moet altijd op slot gezet worden met de sloten die zijn meegegeven.
2. Huurder moet het gehuurde inleveren in dezelfde staat als hij het gehuurde heeft ontvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele veranderingen aan het gehuurde ongedaan moet maken. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan het gehuurde heeft gedaan die verwijderd moeten worden.
3. Huurder moet de bagage op de vervoersmiddelen zorgvuldig vastmaken. Er mogen geen volwassenen achterop, alleen kinderen in een kinderzitje.
4. Huurder moet er op letten dat niet iemand het gehuurde gebruikt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking.
5. Huurder mag het gehuurde niet doorverhuren.
6. Huurder mag niet met het gehuurde naar andere landen, behalve België en Duitsland. Als de verhuurder dit in een schriftelijk afspraak anders regelt, mag het gehuurde in overeenstemming met die afspraak ook naar die andere landen toe.
7. Als het gehuurde kapot is, mag de huurder er niet mee verder gaan als dit het erger maakt.
8. Huurder is verplicht om de personen die hij het gehuurde laat gebruiken te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.
9. Huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de vervoersmiddelen.

Artikel 3 – Verplichtingen verhuurder
1. Op het moment dat de verhuurder een vervoersmiddel aan huurder meegeeft dan heeft deze de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Ook zal het vervoersmiddel schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder kenbaar) in technisch goede staat. Bij een elektrisch vervoersmiddel is de accu volledig opgeladen.

2. Huurder krijgt kosteloos een upgrade als er geen vervoersmiddel kan worden meegegeven uit de afgesproken categorie. Zo’ n upgrade lukt niet wanneer het overeengekomen vervoersmiddel zich al in de hoogste categorie bevindt.
3. Op de huurovereenkomst staan telefoonnummers waar huurder zich binnen openingstijden kan melden.
4. Er is adequate pechhulp. Hieronder wordt verstaan dat wanneer huurder terug komt met een defect aan het gehuurde, dit meteen gerepareerd zal worden indien mogelijk. Als reparatie niet mogelijk is krijgt de huurder passend vervangend materiaal mee. Indien mogelijk rijdt verhuurder naar de huurder toe met vervangend materiaal als de huurder zich ver in het gebied bevindt.
5. Verhuurder inspecteert het gehuurde direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.
6. In geval van schade aan het gehuurde zijn de kosten van repatriëring van voor rekening van verhuurder, tenzij het tenzij het tweede lid van artikel 5 van toepassing is.

Artikel 4 – Annuleren
4.1 Bij annuleringen van vooraf betaalde reserveringen wordt niet de volledige huursom teruggegeven. De huurder kan wel het huurbedrag van de reservering, éénmalig, en uiterlijk 12 uur tevoren, in de vorm van een tegoed ontvangen voor een nader te bepalen datum, daarbij wordt er 10% van de huursom als administratiekosten berekend. Bij een volgende annulering van die reservering gelden de annuleringsvoorwaarden zoals bij 4.2.
Bij annulering op de reservering dag heeft de verhuurder het recht geen huursom terug te betalen in welke vorm dan ook.
4.2 Indien huurder geen tegoed, maar huursom terug wil gelden de volgende regels:
– Bij annuleringen meer dan een week voor de dag van verhuur; bedrag terug – 10% administratiekosten
– Bij annuleringen minder dan week voor de dag van verhuur; bedrag terug – 50% administratiekorting
– Bij annuleringen op de dag van verhuur zelf; bedrag terug – 75% administratiekosten
4.3 Annuleren kan alleen per e-mail naar info@veluweactief.nl

Artikel 5 – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
1. Huurder is voor schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk. Bij fietsen is het eigen risico maximaal €150,-, bij elektrische vervoersmiddel maximaal €300,-.
Zie artikel 7 lid 9 voor afkopen van eigen risico.
2. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 2 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden. Een eerste mogelijke uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aan hem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het niet redelijk en billijk is als de huurder alles moet vergoeden.
3. Huurder blijft aansprakelijk voor schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het gehuurde heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal het gehuurde bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren als er schade is ontdekt.
4. Als huurder een andere persoon op een vervoersmiddel als passagier meeneemt of wanneer huurder een andere persoon het vervoersmiddel laat gebruiken, dan is huurder aansprakelijk voor wat deze personen doen of juist niet doen.

Artikel 6 – Gebreken aan het gehuurde en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel om gevraagd.
2. Wanneer iemand die personenschade heeft opgelopen deze schade heeft kunnen verhalen op diens schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft gekregen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor deze personenschade.
3. Dat wat in artikel 5 lid 2 staat, gaat echter niet op, als er personenschade is, terwijl de verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten, of terwijl er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.
4. De opgegeven actieradius van een elektrische vervoersmiddel is niet meer dan een schatting.

Artikel 7 – Schade, reparaties en diefstal
1. Reparaties aan het gehuurde zijn voor rekening van verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van het gehuurde door huurder.
2. Pas na toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de verhuurder het gehuurde laten repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en de andere omstandigheden.
3. Als uitzondering op lid 2 is het huurder toegestaan om voor eigen rekening en risico lekke banden en lampjes en batterijen van de vervoersmiddelen te (laten) repareren of vervangen. Daarvoor is dus geen toestemming van verhuurder nodig. Gemaakte kosten hiervoor kunnen niet verhaald worden op de verhuurder.
4. Als het gehuurde schade heeft tijdens de huurperiode, dan moet huurder dit gehuurde terugbrengen naar de vestiging waar deze gehuurd is. Partijen kunnen bij het melden van de schade afspreken dat dit op een andere locatie gebeurt.
5. Huurder moet schade aan het gehuurde zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is bij verhuurder melden.
6. Indien verhuurder de het gehuurde niet tijdig repareert, terwijl verhuurder dat wel zou moeten doen, dan mag huurder de reparatie zelf (laten) doen en mag hij om vergoeding van zijn redelijke kosten vragen.
7. Verhuurder is verplicht schade die is ontstaan door een gebrek aan het gehuurde in de volgende situaties te vergoeden:
– het gebrek was bij het aangaan van de huurovereenkomst al aanwezig en verhuurder wist hier van af of had van de gebreken af moeten weten;
– het gebrek zat er toen al, maar verhuurder heeft op het moment van de afspraak aan huurder gemeld dat het gehuurde het gebrek niet had;
– het gebrek is ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst, maar is wel
aan verhuurder toe te rekenen.
8. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde voor het materiaal, huurderving daarbij niet inbegrepen. U dient zelf aangifte te doen bij de politie en een eventuele sleutel bij verhuurder in te leveren.
9. De huurder kan het eigen risico bij schade of diefstal afkopen voor aanvang van de huurperiode. Dit kan voor een bedrag van €5,- per vervoersmiddel per dag.

Artikel 8 – De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele mogelijkheid om tussentijds de prijs te kunnen veranderen. De huursom komt duidelijk op de huurovereenkomst te staan.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.
3. De consument mag de overeenkomst ontbinden als de prijs omhoog gaat ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de huurperiode is begonnen.
4. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege btw.
5. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.

Artikel 9 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
1. Huurder moet het gehuurde uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken, dan moet het gehuurde daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet het gehuurde, tijdens openingstijden, in ontvangst nemen. Bij elke vroegtijdige terug bezorging van gehuurde materialen blijft de volle huurprijs gelden.
2. De huurder mag het gehuurde slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
3. Komt het gehuurde niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder het gehuurde onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat het gehuurde aan de verhuurder terug is gegeven.
4. Als huurder het gehuurde niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening brengen voor elk uur dat de gehuurde te laat terug komt. Na overschrijding met vijf uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. Als het onmogelijk is en blijft het gehuurde terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 10 – Betaling
1. Bij het begin van de huurperiode dient de volledige huursom te zijn betaald. Ook kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen bij aanvang van de huurperiode.
2. Zodra het gehuurde is ingeleverd betaalt de verhuurder de eventuele waarborgsom terug. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt zeker binnen twee maanden.
3. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen.

Artikel 11 – Elektrische Scooter (VeluweScooter of WaalScooter)
1. Gebruik van de Veluwe- of WaalScooter is voor eigen risico. U bent wel WA verzekerd, dat is zonder bestuurders verzekering. – De borg (in contanten) is € 50,- per scooter met een maximum borgstelling van € 200,-. – Eigen risico bij schade is minimaal € 150,- en maximaal € 700,-,
2. Overtredingen en verkeersboetes zijn voor eigen rekening.
3. Afwijken van de route (met kans op een lege accu) is voor eigen risico.
4. Minimum leeftijd van de bestuurder is 16 jaar. Passagiers minimaal 8 jaar. – Bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B of AM.
5. Huurperiode maximaal 3 uur.
6. Huursom wordt vooraf voldaan.

Artikel 12 – Veiligheid en vergunningen
De vervoersmiddelen worden zeer zorgvuldig onderhouden om garant te staan voor de optimale veiligheid van de deelnemers.
Deelname is voor eigen risico. Als u met meer personen bent, dient u andere deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.
Voor alle door ons uitgezette routes hebben wij toestemming van terreineigenaren. Wij schenken een deel van onze inkomsten om hen te helpen bij het behoud van hun unieke en prachtige natuur -& cultuurgebieden. Vereniging Natuurmonumenten heeft ons vergunning verleend, gebaseerd op de richtlijnen van het natuurzorgsysteem Support for Nature. We zorgen ervoor dat het evenement veilig is, zo min mogelijk schade aan de bodem en de natuur teweegbrengt en zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor bezoekers en omwonenden.

Openingstijden

Wij zijn geopend van dinsdag t/m zondag 10.00 – 17.00 uur (tijdens schoolvakanties ook op maandag). Ons kantoor is bereikbaar dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur. Tijdens feestdagen gelden aangepaste tijden.

Adres

Veluwe Actief
Veluwetransferium Posbank
Heuvenseweg 5a
6991 JE Rheden

T: 026 495 55 11 – T: 026 495 30 50
E: info@veluweactief.nl

Routebeschrijving

Met openbaar vervoer

 • Vanuit NS station Arnhem de trein naar Dieren/Zutphen of vanuit NS station Zutphen de trein naar Arnhem.
 • Uitstappen bij NS Station Rheden en ca. 500 meter lopen richting Veluwetransferium.

Met auto

Vanuit richting Utrecht/’s-Hertogenbosch

 • A12 richting Arnhem.
 • Bij knooppunt Velperbroek afslag richting Zutphen/Westervoort.
 • Volg A348 richting Zutphen.
 • Afslag 1 Arnhem/Velp/Veluwezoom.
 • Eind weg rechtsaf richting Rheden/Veluwezoom volgen.
 • Bij 2e rotonde (met betonnen schaapjes er op) linksaf.
 • Weg (Schietbergseweg) volgen, bij splitsing na ca. 600 meter links aanhouden. Bij P1 is het Veluwetransferium.

Vanuit richting Rotterdam/Nijmegen

 • Vanuit Rotterdam A15 richting Nijmegen.
 • Bij knooppunt Ressen A325 richting Arnhem.
 • Bij Velperbroek circuit A348 richting Zutphen.
 • Afslag 1 Arnhem/Velp/Veluwezoom
 • Eind weg rechtsaf richting Rheden/Veluwezoom volgen.
 • Bij 2e rotonde (met betonnen schaapjes er op) linksaf.
 • Weg (Schietbergseweg) volgen, bij splitsing na ca. 600 meter links aanhouden. Bij P1 is het Veluwetransferium.

Vanuit richting Zutphen

 • N348 richting Dieren/Arnhem
 • Na Dieren A348 richting Arnhem (of B-weg richting Rheden volgen en bij rotonde (met betonnen schaapjes er op) rechtsaf
 • Afslag 1 Arnhem/Velp/Veluwezoom
 • Einde weg rechtsaf richting Rheden/Veluwezoom volgen.
 • Bij 2e rotonde (met betonnen schaapjes er op) linksaf.
 • Weg (Schietbergseweg) volgen, bij splitsing na ca. 600 meter links aanhouden. Bij P1 is het Veluwetransferium.

Vanuit richting Apeldoorn/Zwolle

 • A50 richting Arnhem
 • Bij knooppunt Waterberg A12 richting Arnhem
 • Bij knooppunt Velperbroek, richting Zutphen/Westervoort en dan A348 richting Zutphen.
 • Volg beschrijving hierboven vanuit richting Utrecht/Rotterdam.

Parkeergelegenheid

Er zijn twee grote gratis parkeerplaatsen:

 • Parkeerplaats Houtplaats (Schietbergseweg 28 – naast restaurant Houtplaats)
 • Parkeerplaats Bezoekerscentrum (Heuvenseweg 5A- vanaf Houtplaats rechtdoor, bij T-splitsing links).